ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КП. БР. 5685/9 КО ЗАЈЕЧАР, У УЛ. 14. СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ У ЗАЈЕЧАРУ, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

Важи од 29.04.2024. до 14.05.2024.

Ha основу члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцимајавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18 и 79/23), члана 2.тачка 17. Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист града“ Зајечарабр. 8/19) и Закључка Градског већа града Зајечара III бр. 02-54/2024 од 24. 4.2024. године Градско веће града Зајечара објављује

ОГЛ АС

о спровођењу поступка отуђења непокретности

на к.п. бр. 5685/9 КО Зајечар, у ул. 14. српске ударне бригаде у Зајечару

из јавне својине Града Зајечара, јавним надметањем

 

1.         Предмет Огласа је отуђење непокретности из јавне својине Града Зајечара, у поступку јавног надметања, искључиво за потребе изградње објеката у области пословања и услуга, а у складу са Планом генералне регулације града Зајечара бр. 1 - Север и северозапад града Зајечара („Сл. лист града Зајечара", бр. 33/18) и то:

- грађевинског земљишта означеног као к.п. бр. 5685/9 КО Зајечар, у улици 14. српске ударне бригаде у Зајечару, градско грађевинско земљиште,у површини од 8.417м2, која је у јавној својини Града Зајечара, у обиму удела 1/1, премапрема листу непокретности бр. 18479 КО Зајечар.

Почетни износ лицитације одређен је на основу тржишне вредности земљишта, односно предметне к.п. бр. 5685/9 КО Зајечар, утврђене актом Пореске управе - Филијала Зајечар, број 116-464- 08-00013/2024-0000 од 22. 3. 2024. године, у износу од 1.000,00 дин./м2, што за површину предметне парцеле од 8.417 м2 износи 8.417.000,00 динара, односно изражено у еврима 71.860,00 евра, с тим што се исплата купопродајне цене врши у динарској противвредности, по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

2.         Право учешћа по овом Огласу имају сва правна лица и предузетници, а критеријум за избор је највиши износ излицитиране купопродајне цене. Физичка лица немају право учешћа.

3.         Јавно надметање биће обављено 15 дана од дана објављивања овог Огласа, у Малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 13 сати.

4.         Пријаве за учешће на јавном надметању достављати у запечаћеној коверти, на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Крфска б.б., I спрат, 19000 Зајечар, са назнаком „Комисији за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности изјавне својине - HE ОТВАРАТИ", најкасније 10 дана од дана објављивања овог Огласа.

5.         Депозит у висини од 10% почетне цене, у износу од 7.186,00 евра понуђачи су дужни да уплате на депозитни рачун Града Зајечара, бр. 840-602804-87 по моделу 97 41-116.

6.         Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања износи 5 дана од дана завршетка лицитације.

7.         У пријави обавезно навести број рачуна учесника на који ће се извршити повраћај депозита.

8.         Уколико учесник који је излицитирао највиши износ не приступи закључењу уговора или не уплати купопродајну цену у року предвиђеном уговором, губи право на повраћај депозита.

9.         Пријава која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, изјаву да је подносилац пријаве извршио обилазак непокретности, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, број телефона, назив радње, матични број, оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврду даје предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана и мора бити потписана, за правна лица: назив и седиште, број телефона, ПИБ, матични број, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

У случајевима наведеним у претходном ставу ове тачке Огласа, подносилац пријаве обавезан је поднети и, од стране нотара оверену изјаву да се, у случају закључења предметног уговора са градом Зајечаром, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, обавезује да, након изградње предметног објекта, радно ангажује минимално 30 (три- десет) лица са пребивалиштем на територији града Зајечара, све у складу са прописима у области важеће радно-правне регулативе (временско траја- ње радног ангажмана-односа износи минимално 3 године у континуираном трајању), као и да на предметној парцели, без обзира на намену објекта који ће градити, у складу са прописима о друштвеној бризи о деци и актима надлежних органа у области планирања и изградње, изгради дечије игралиште одговарајућих забавно-рекреативних садржаја.

10.       Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, не могу учествовати у поступкујавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве биће одбачене.

11.       У вези са разгледањем предметне непокретности, као и обавештавања о другим околностима везаним за предмет овог Огласа, заинтересована лица се могу обратити Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове ГУ града Зајечара, на тел. 019/444-600, локал 4235.

12.       Текст Огласа објавити на веб страници Града и у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

III бр.02-54-1/2024

У Зајечару, 24. 4. 2024. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић, с.р.

 

Документација: