ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ I ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР.3 -ЦЕНТАР ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 30.04.2024. до 14.05.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Oдељење за урбанизам, грађевинске и

комунално-стамбене послове

IV/04 број сл/2024

29.04.2024. године

З а ј е ч а р

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ I ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР.3 -ЦЕНТАР ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

            Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина. Чланом 23. ставом 4. истог закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општину примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено. Ова обавеза надлежног органа Града, прописана је и чланом 102. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр. 4/2019 и 67/2021).

            У складу са наведеном обавезом, Градска управа града Зајечара и Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, обавештава јавност на интернет презентацији Града Зајечара, да је отпочео рад на припреми Одлуке о приступању изради I Изменe и допунe Плана генералне регулације града Зајечара бр.3 - Центар града Зајечара, у циљу сагледавањa могућности развоја урбане структуре на нивоу насеља, редефинисање правила уређења и грађења у складу са потенцијалима локације, планским и другим условљеностима.

                                   

                                      

 

                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                  

       ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И                     ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ   

      КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ                           УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                   

                                                                       

                     Срђан Голубовић                                                         Биљана Поповић

Документација: