ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ОДЛУЧЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПРОЈЕКАТ РЕКОНТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ

Важи од 07.05.2024. до 22.05.2024.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције и доградње котларнице на биомасу и компримовани природни гас (КПГ), на кп.бр.5685/8 КО Зајечар у насељу Кључ на територији града Зајечара, носиоца пројекта „Construction Biomass ZA“ д.о.о. Шабац, Господар Јевремова 28.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење овог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда,  канцеларија бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.