ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНИ - ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - „ZAJEČAR 3-ZA25/ZAU25/ZAL25/ZAO25/ZAJ25“

Важи од 07.05.2024. до 17.05.2024.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније „ZAJEČAR 3-ZA25/ZAU25/ZAL25/ZAO25/ZAJ25“ на делу кп.бр. 9012/2 КО Зајечар, на крову силоса (бивши Житопромет) ул. Краљевића Марка бр.2 Зајечар. Реконструкција се састоји у замени постојећих антена монтирањем антена ASI4518R39v07 произвођача Huawei на постојеће носаче и додавању још једног сектора, тако да је нови систем четворосекторски са азимутима 40º, 105º, 230º и 330º, за системе GSM900, DCS/LTE1800, UMTS/LTE2100 и LTE800. Конфигурација примопредајника износи 2+2+2+2 за систем GSM900 и 1+1+1+1 за све остале системе. Базе нових панел антена ће се налазити на висинама 45,40m/43,00m/45,40m/45,40m респективно по секторима.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.