ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ 2024. ГОДИНЕ

Важи од 08.05.2024. до 17.05.2024.

На основу Одлуке о буџету града Зајечара за 2024.год („Сл.лист града Зајечара“, бр.44/23). Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на телефонсккој седници одржаној 08.05.2024. године, доноси:

 

Одлуку о расписивању ЈАВНОГ ПОЗИВА

за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду 2024. године

 

  1. Сврха јавног позива

 

Овим јавним позивом Град Зајечар врши прикупљање пријава заинтересованих пољопривредника са територије града Зајечара којима ће бити плаћени трошкови пута на Међународни сајам у Новом Саду који се организује од 18. до 23.05.2024. године, са циљем упознавања и едукације са новим достигнућима у области пољопривредне производње и механизације. Овим јавним позивом предвиђено је да се одлазак на сајам организује за 55 пољопривредних произвођача.

 

2.Подносиоци пријаве

 

Право на подношење пријаве по овом Jавном позиву имају сви заинтересовани пољопривредници, (физичка лица-носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава, или чланови регистрованог пољопривредног газдинства) на територији града Зајечара.

 

3.Потребна документација

 

  • Пријава ( налази се у услужном центру ГУ)
  • Доказ да је подносилац пријаве носилац или члан РПГ( фотокопија картице РПГ или извод из регистра)

4.Поступак спровођења Јавног позива

 

Испуњеност услова по овом Јавном позиву (комплетно и благовремено поднете документације) утврђује Комисија за подстицање развоја пољопривреде, на основу приложене документације. Комисија утврђује ранг листу подносиоца пријаве за које утврди да испуњавају услове прописане конкурсом, а у складу са критеријумима који су утврђени у конкурсу. Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, приликом утврђивања ранг листе предност ће имати пријављени који није ишао на Сајам пољопривреде у организацији града у 2023 год, а затим млађи носилац, односно члан пољопривредног газдинства. Након прегледа документације

 

Комисија објављује ранг листу пољопривредника који су испунили услове јавног позива.

 

5.Критеријуми за избор корисника

Критеријуми за бодовање пријављених утврђени Програмом мера су следећи:

Редни број

 

Тип критеријума за избор

 

Да/Не

 

Бодови

1

Подносилац захтева има пребивалиште на селу

 

да

 

5

2

Подносилац захтева лице млађе од 40 год

да

 

2

 

3

Подносилац захтева ишао на НС сајам у организацији града у 2023 год

 

не

 

8

 

Рокови и начин подношења пријава

 

Пријава са документацијом се доставља услужном центру Градске управе Зајечар.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о броју пољопривредних произвођача који ће о трошку Града ићи на Новосадски сајам пољопривреде маја 2024. године. Тачан датум биће одређен након увида у програм сајма. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе Зајечар.

Пут и планиране едукације на сајму ораганизују и реализују чланови Комисије за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара.

Конкурс је отворен до 17.05.2024. год. до 15х. Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

 

IV/03 број: 320-20/2024

У Зајечару, 08.05.2024. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Документација: