КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Важи од 30.05.2024. до 15.09.2024.

На основу Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Зајечар за 2024. годину I бр. 320-22/2024 од 15. маја 2024.год.(„Сл.лист града Зајечара“, бр.15/24). Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара, на седници одржаној 29.05.2024. године, расписује:

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима-развој туризма у руралним подручјима на територији града Зајечара за 2024. годину. Циљ овог конкурса је упошљавање радно неактивних становника у руралним подручјима, подршка становницима руралних предела да кроз рурални туризам обезбеде додатне приходе у сеоским домаћинствима.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу у 2024. години износи 600.000,00 рсд и то:

 

Шифра

инвестиције

 

 

Назив

инвестиције

 

Прихватљиве инвестиције које субвенционише Град Зајечар

Износ

повраћаја у %

(умањен за ПДВ)

Максим алан

износ

(дин/инвести цији)

 

302.2.

 

 

Подршка активностима везаним за рурални туризам

 1. Изградња и/или реконструкције објеката по угледу на аутентичне објекте, уз очување традиционалне архитектуре, a ради пружања туристичких услуга у сеоском туристичком домаћинству.

 

 1. Набавка остале опреме за аутентичне угоститељске објекте у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству

 

 1. Трошкови опремања просторија за пружање угоститељских услуга у складу са актом о категоризацији:

 

60%

 

до 120.000,00

 

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава за једну или више инвестиција које су предмет овог конкурса до укупног максималног износа 120.000,00 по једном кориснику у току 2024. год.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 20.000,00 динара без ПДВ-а (износ појединачног предрачуна већи од 20.000,00 динара без ПДВ-а) *Списак прихватљивих инвестиција је саставни део конкурса

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни, који доказују набавку издати пре 01.01.2024. године. Конкурс је отворен до 15.09.2024. године.

 

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

 

Право на доделу подстицајних средстава могу остварити физичка лица - регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу на територији града Зајечара која по реализацији инвестиције имају објекат категорисан код надлежног органа јединице локалне самоуправе за пружање туристичко-угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству и евидентиран у Регистру туризма.

 

ОПШТИ УСЛОВИ

 

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 1. Корисник, физичко лице, треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;

 2. Да је измирио пореске обавезе према локалној самоуправи;

 3. Да има пребивалиште на територији града Зајечара и да се инвестиција реализује на територији града Зајечара, тако да се објекат где се реализује инвестиција не може налазити на КО Зајечар);

 4. Да корисник има регистровано, категорисано сеоско туристичко домаћинство, или собе, са важећим решењем издатим од ГУ Зајечар или уколико нема решење на почетку инвестиције, корисник подстицаја најкасније до 1. децембра текуће године, мора да испуни услове Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај и да му је издато Решење о категоризацији од стране ГУ Зајечар.

 5. Корисник субвенције не може за исту инвестицију користити у једној години средства из националних фондова и фондова ЈЛС, односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја

 6. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима, у смислу овог Програма, сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

 7. Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се узимати у обзир рачуни који доказују инвестицију издати пре 01.01.2024. године.

Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана набавке/реaлизације инвестиције.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Образац ПРИЈАВЕ за доделу подстицајних средстава у области руралног туризма на територији града Зајечара за 2024. годину;

 2. Образац ИЗЈАВЕ подносиоца пријаве:

•  да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;

• да даје сагласност Градској управи Зајечар, да може за потребе поступка по пријави за доделу бесповратних подстицајних средстава намењених пољопривреди за 2024. годину извршити увид, прибавити и обрадити личне податке подносиоца Пријаве као и да може извршити

 

проверу повезаних лица у матичној служби.

• да потврђује да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

 1. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве или очитана важећа лична карта уколико је са чипом (овлашћеног лица уколико је подносилац правно лице);

 2. Фотокопија картице рачуна регистрованог пољопривредног газдинства;

 3. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2024. годину; (Е-аграр),

 4. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству за 2024. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства; (Е-аграр).

 5. Доказ о извршеној категоризацији-Решење од надлежног органа јединице локалне самоуправе за пружање туристичко-угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству. Корисник мора бити евидентиран у Регистру туризма, у складу са законом којим се уређује туризам, односно угоститељство за инвестиције, у сектору руралног туризма, најкасније до 01.12.2024. год .

 6. Оригинал или оверена копија рачуна са спецификацијом материјала, фискални рачун или доказ о безготовинском плаћању-потврда о преносу средстава или извод оверени од стране банке и отпремница издати у 2024 год. На отпремници и рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца захтева, број пољопривредног газдинства и број личне карте.

 7. Копија гарантног листа за опрему за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа

 8. Потврда да је подносилац пријаве измирио све пореске обавезе које има према граду Зајечару (Локална пореска администрација)

Наведени обрасци („Пријава“ и „Изјава“) и текст конкурса могу се преузети са званичне интернет странице Града Зајечара www.zajecar.info/огласи или у просторијама, Градске управе, Зајечар, Трг ослобођења 1, сваког радног дана од 8 до 15 сати).

У поступку одобравања подстицајних средстава, Комисија за подстицање развоја пољопривреде града Зајечара у обавези је да провери наводе у конкурсној документацији, утврди и провери тачност приложене документације, врши провере изласком на терен и по потреби тражи доставу додатне документације релевантне за одлучивање.Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

 

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СЕКТОРА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ

 

Приоритетни редослед међу пријављеним кандидатима вршиће се према редоследу подношења комплетне потребне документације. Кандидати који су аплицирали за подршку активностима везаним за рурални туризам, приликом контроле на газдинству дужни су да омогуће Комисији на увид предмет инвестиције, као и несметани обилазак на терену.

 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

 

Поступак спровођења конкурса одређен је Правилником о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду града Зајечара IV/03 бр. 320-25/2024. Пријава са комплетном документацијом у затвореној коверти доставља се:

 • услужном центру Градске управе Зајечар или

 

 • поштом на адресу: Град Зајечар - Комисија за подстицање развоја пољопривреде , Трг ослобођења број 1, 19000 Зајечар.

Коверат на предњој страни треба да садржи назнаку: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ  СРЕДСТАВА  У  ОБЛАСТИ  РУРАЛНОГ  ТУРИЗМА  –  ГРАДА

ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ, а на полеђини име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Одлука ће бити објављена на званичној интернет страници града Зајечара, као и на огласној табли Градске управе-Града Зајечара.

Начин реализације и обавезе корисника којима се одобре средства прецизираће се Уговором корисника са Градом у складу са законом. Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што се испоручи и монтира опрема и корисник бесповратних средстава достави Комисији потребну документацију, у складу с приливом средстава у буџет града Зајечара. Кандидатима којима се одобре средства без Решења о категоризацији средства ће бити исплаћена након достављања Решења о категоризацији града Зајечара.

Конкурс је отворен до 15.09.2024. год.

Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.

Овај конкурс објавити на интернет страници града Зајечара: www.zajecar.info и на огласној табли Градске управе Зајечар.

 

 

IV/03 бр. 320-30/2024

У Зајечару, 29.05.2024. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 

Листа прихватљивих инвестиција 2024

302.2

Подршка активностима везаним за рурални туризам Изградња

 1. Трошкови грађења и/или реконструкције објеката по угледу на аутентичне објекте, уз очување традиционалне архитектуре, a ради пружања туристичких услуга у сеоском туристичком домаћинству. (цигла, сипорекс, гипсане табле, плочице, цреп, дрвене греде и др. грађ материјали...)

Набавка остале опреме за аутентичне угоститељске објекте у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству

 1. машине за прање, сушење и пеглање веша

 2. трошкови набавке система за климатизацију и грејање објеката:(пећи, радијатори и друга грејна тела, клима уређаји, вентилатори).

 3. трошкови опремања кухиње: опрема за обраду и припрему хране и пића укључујући:

  • електричне кухињске апарате,

  • судопере и славине за воду, радне површине за припрему хране,

  • кухињски елементе, полице, ормаре за смештај кухињског и ресторанског посуђа и хране,

  • расхладне уређаје за чување хране;

  • уређаје за одвођење паре и мириса;

  • машине за прање посуђа;

  • све врсте шпорета, готових камина,

  • пећница и уређаја за кување и печење

Трошкови опремања просторија за пружање угоститељских услуга у складу са актом о категоризацији:

 1. собни намештај, ормари, столови, столице, гардеробери, лежајеви

 2. санитарна опрема (лежећа или туш када, туш кабина, WC шоља, умиваоник, славине, тушеви)

 

Документација: