ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА КОЈИМ ЈЕ ОДЛУЧЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ ПОСТАВЉАЊА БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Важи од 03.06.2024. до 18.06.2024.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

О б а в е ш т а в а

 

            o доношењу Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат постављања базне станице мобилне телефоније „ZAJEČAR 3-ZA25/ZAU25/ZAL25/ZAO25/ZAJ25“ на делу кп.бр. 9012/2 КО Зајечар, на крову силоса (бивши Житопромет) ул. Краљевића Марка бр.2 Зајечар. Реконструкција се састоји у замени постојећих антена монтирањем антена ASI4518R39v07 произвођача Huawei на постојеће носаче и додавању још једног сектора, тако да је нови систем четворосекторски са азимутима 40º/110º/230º/330º, за системе GSM900, DCS/LTE1800, UMTS/LTE2100 и LTE800. Конфигурација примопредајника износи 2+2+2+2 за систем GSM900 и 1+1+1+1 за све остале системе. Базе нових панел антена ће се налазити на висинама 45,40m/43,00m/45,40m/45,40m респективно по секторима. Носилац пројекта је  Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска 2.

            Овим Решењем одређени су услови и мере заштите животне средине, у складу са посебним прописима.

            Заинтересована јавност може остварити увид у Решење, приложену документацију и разлоге за доношење овог Решења у просторији Канцеларије за заштиту животне средине Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4. (изнад Уреда,  канцеларија бр. 7), радним даном од 12 до 15 часова.

            Жалбу против овог Решења заинтересована јавност може изјавити Министарству заштите животне средине Републике Србије у року од 15 дана од дана обавештавања.