ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА О ДОДЕЛИ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА - БИЛБОРДА

Важи од 10.06.2024. до 02.07.2024.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

о б ј а в љ у ј е

 ОГЛАС

 

 ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА О ДОДЕЛИ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ

 РЕКЛАМНИХ ПАНОА - БИЛБОРДА

 

Локација 1 -  Трг ослобођења бб.( испред  кафе – посластичарнице „ Стела“), кп.бр 9478 КО Зајечар, у површини од 8,25м2 - почетни износ накнаде износи  6.237,00 динара, на месечном нивоу.

Локација 2.-   Трг ослобођења бб.( преко пута зграде Градске управе), кп.бр 9478 КО Зајечар, у површини од 8,25м2 - почетни износ накнаде износи  6.237,00 динарана, на месечном нивоу.     

Локација 3. -  улица Крфска( поред зграде бившег „СДК“), кп.бр 11133 КО Зајечар, у површини од 8,25м2 - почетни износ накнаде износи  6.237,00 динара, на месечном нивоу.

Локација 4. - улица Љубе Нешића( бивша „НИС“- ова), кп.бр 11076 КО Зајечар, у површини од 8,25м2 - почетни износ накнаде износи  5.197,50 динара,на месечном нивоу.                       

Локација 5. - на углу улица Николе Пашића и Чупићеве( Трг  „Карађорђев венац“), кп.бр 9234 КО Зајечар, двоструки рекламни пано – билборд - почетни износ накнаде износи  12.285,00 динара, на месечном нивоу.

Локација 6. -на углу улица Чупићеве и Војничке, кп.бр 9243 КО Зајечар, у површини од 8,25м2 - почетни износ накнаде износи  5.197,50 динара,на месечном нивоу.

            Период на који се локације издају: 5  година

           Намена објекта: Саржај рекламног паноа (билборда) не може се користити на начин којим се вређа јавни ред и морал, изазива расна и верска мржња или друга нетрпељивост, позива на штрајк и слично.

             Закупац је у обавези да плаћа накнаду за коришћење јавне површине.

           Учесници су дужни да уплате гарантни износ у висини почетног месечног износа накнаде за сваку од локација за коју конкуришу, на депозитни рачун 840-602804-87.

            Право учешћа  имају сва правна лица и предузетници, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.

            Понуде се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа у средствима информисања, истицања на огласној табли ГУ града Зајечара и сајту града Зајечара.

           Учесник огласа, у случају одустанка, губи право на повраћај гарантног износа.

            Уз пријаву се подноси  решење о регистрацији и доказ о уплати гарантног износа.  

            Понуде се подносе у затвореној коверти на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр. 1, 19 000 Зајечар,  са назнаком: Понуда на оглас за закуп локација -

 „ НЕ ОТВАРАТИ“.

            Отварање понуда ће се одржати 02.07.2024. године у малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 12 часова.      

Контакт телефон - 019/ 444-600 – локал 4230 (Горан Николић).

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА